Inscrivez-vous pour recevoir les nouveautés
 
R
 Français  Anglais  Allemand  Hollandais
rabane raffia gaule Raffiagaze raffiagaas
rabat(1) bands Beffchen bef
rabat(2) flap Klappe klep(zak) Ilipje
rabat(2) flap Patte patje
rabat(3) turn-up Uberschlag Qverslag
rabat(3) wrap Umschlag Qverslag
rabat(3) facing Umschlag Qverslag
rabatde poche pocket-flap Taschenpatte zakklep
rabatteur lapseamfolder Ilapseam feller Kapper kapnadenvouwer
rabatteur lapseamfolder Ilapseam feller Kappvorsatz kapnadenvouwer
rabatteur lapseamfolder Ilapseam feller Kappvorsatz kapnadenvouwer
rabattre (1) fold edge umfalten omvouwen
rabattre (2) skip überspringen overslaan
rabattre (2) miss überspringen overslaan
rabattu folded back zurückgeschlagen teruggeslagen
raccommoder re-adjust umschalten verstellen
raccord nipple verbinden aansluitstuk
raccord nipple Nippel nippel
raccorder connect abkürzen verbinden(lijnen)
raccorder connect vereinigen verbinden(lijnen)
raccourcir shorten steif afkorten
raccourcir shorten verkürzen inkorten
racloir scraper blade Schaber(fixieren) schraper
rafraîchir cool off abkühlen afkoelen
rage craze Modegag gril
rage rage Modegag rage
rage lad Modegag rage
rage fashion gimmick Modegag rage
raglan raglan Raglan raglan
raide (1) surly starrer Stoff bokkig
raide (1) churlish starrer Stoff bokkig
raide (1) rigid starrer Stoff bokkig
raide (2) stiff Haarstrichstreifen stijf
raide (2) stiff test stijf
raidissement stiffening Versteifung versteviging(apret)
raidissement reinforcement Versteifung versteviging(apret)
raies fines (1) hair stripe Fërderschiene haarstreep
raies fines (1) hair stripe Kreidestreifen haarstreep
raies fines (2) pin stripes Nadelstreifen smalle strepen
rail conveyor rail Fërderschiene transportstang
rail aérien transport rail Chinagras transportrail
rail aérien conveyor rail Transportschiene transportrail
rainure rill Rille sleuf
rainure groove Rille groef
rainure d'aiguille needle groove Nadelrinne naaldgroef
rainure d'aiguilles needle slot Nadelrinne naaldslot
rainure de guidage guide slot Führungsschlitz geleidingsgleuf
rainure guide guide slot Führungsschlitz geleidingsgleuf
raison cause Ursache oorzaak
rajouter au dessin redraw dazuzeichnen bijtekenen
rajuster re-adjust nachstellen nastellen
rajuster re-adjust nachstellen verstellen
ralenti down lime Leerlauf leegloop
rallonge extension piece Verlangerungsstück verlengstuk
rallonger lengthen langen verlengen
rallonger elongate langen verlengen
ram random access memory(RAM) Schreib-lese-Speicher ram
ramasser assemble sammeln verzamelen
ramasser collect sammeln verzamelen
rame à picots stenter Spannrahmen spanraam
rameuse stenter Spannrahmen spanraam
rameuse à picots pin stenter Nadelspannrahmen naaldspanraam
ramie ramie libre einordnen chinagras
ramie ramie libre Ramiegarn chinagras
rangée d'aiguilles row 0 Nadelreihe naaldenrij
rangée d'aiguilles needles Nadelreihe naaldenrij
rangée d'aiguilles needle row Nadelreihe naaldenrij
rangée de mailles course(horisontal) Maschenreihe stekenrij(tricot)
ranger classily Spulenhalter rangschikken
ranger arrange gliedern rangschikken
ranger rank in order gliedern rangschikken
raphia raffia libre Raffiabast raffia
rapidité speed Geschwindigkeit snelheid
rapport (1 ) repeat length Rapportlange rapportlengte
rapport (2) relation Verhaltnis verhouding
rapport (2) proportion Verhaltnis verhouding
rapport (tissu) repeat(pattern) Rapport rapport(in stol)
rapport d'armure repeat 01 pattern Bindungsrapport bindingsrapport
rapport de bain liquor to goods rate Flottenverhaltnis vlotverhouding
rapport de qualité quality report Qualitatsbericht kwaliteitsrapportage
rapport des -duites number 01 picks to the round Schussrapport inslagrapport
rapport en chaîne warp repeat Kettrapport kettingrapport
ras-de-cou (sans boutons) high-closed hochgeschlossen hooggesloten
rasage du devant trimming front edges Kanten beschneiden afsnijden van kanten
rasé shaved geschoren geschoren
rasé sheared geschoren geschoren
raseuse edge trimming device Kantenschneidvorrichtung kantensnijapparaat
rassembler (1) assemble sammeln verzamelen
rassembler (1) collect sammeln verzamelen
rassembler (2) bundle bündeln inbundelen
rassembler (2) bundle bündeln bundelen
râtelier (1) creel Spulenha~er spoelenhouder
râtelier (1) bobbin rack Gatter spoelenhouder
râtelier (2) rack Gestell rek(stelling)
râtelier porte bobines bobbin holder anknüpfen spoelhouder
râtelier porte bobines bobbin holder Spulbügel spoelhouder
ratière dobby Schaftmaschine dobby
ratière dobby Schaftmaschine schaftmachine
ratière mécanique dobby Schaftmaschine schaftmachine
ratine ratteen Ratiné ratiné
ratine ratiné Ratiné ratiné
rationaliser rationalize rationalisieren rationaliseren
rationaliser economize rationalisieren rationaliseren
rationnel rational(economic) rationell rationeel
raton raccoon Waschbâr wasbeer
rattacher tie Reyon aanknopen
rattacher join binden aanknopen
rayé streaky streifig streperig
rayé striped streifig gestreept
rayé en longueur vertically striped langsgestreift lengte gestreept
rayé serré densely striped dichtgestreift dichtgestreept
rayé travers horizontal stripe Querstreifen dwars(streep)
rayé travers horizontal stripe Querstreifen breedtestreep
rayon rayon Ringel rayon
rayon rayon Kunstseide rayon
rayon (1) jet Strahl straal
rayon (2) laying-up rack Legeregal oplegrek
rayon (3) department Abteilung afdeling
rayon laser laser beam Laserstrahl laserstraal
rayon pour gabarits pattern rack Schablonenstander patronenrek
rayonnage storage shelf Lagerregal magazijnstelling
rayonnage pour tissus fabric roll stand Stoffballenstander stoffenstandaard
rayure (1) stripe Streifen streep
rayure (2) horizontal stripes gestreift ringell ringelpatroon
rayure (2) horizontal stripes Ringelmuster ringell ringelpatroon
rayure de dessin pattern stripe Musterstreifen dessinstreep
rayure diagonale diagonal stripe Schrâgstreifen schuine streep
rayure en chaîne warp-stripe Kettstreifen kettingstreep
rayure en satin sateen stripe Satinstreifen satijnstreep
rayure épingle needle stripe Nadelstreifen naaldstreep
rayure fine needle stripe Nadelstreifen naaldstreep
rayure longitudinale lengthwise stripe Lângsstreifen lengtestreep
rayure ombrée ombré stripe Schattenstreifen schaduwstreep
rayure pointillée spot stripe Punktstreifen punt-streep
rayure transversale cross stripe Querstreifen dwarsstreep
rayure,à striped umspulen gestreept
rayure,à striped streifig gestreept
rayures larges broad stripes breite Streifen brede strepen
rayures sucrerie candy stripes Zuckerstangestreifen zuurstokstrepen
rayures vanisées il l'envers horizontally striped backing Ringel-Abseite ringel-
rayures vanisées il l'envers horizontally striped backing Ringel-Abseite volgebreide achterkant
réaspirer de l'huile resuck oil OI zurücksaugen Qlie terugzuigen
rebobiner rewind Uberschlag overspoelen
rebobiner rewind umhaspeln overspoelen
rebord (1 ) ftange Flansch flens
rebord (2) turn-up zweite Wahl overslag
rebord (2) wrap Umschlag omslag
rebord (2) facing Umschlag omslag
rebours left side Abseite(Gewebe) tegenkant
rebut seconds(quality) schwierig- b-keus
rebut seconds(quality) Ausschussware b-keus
récalcitrant difficult to process Klage lastig verwerkbaar
récalcitrant difficult to process schwer zu verarbeiten lastig verwerkbaar
reçeption de marchandises material receipt Wareneingang goederenontvangst
recherche lainière wool research Wollforschung wolonderzoek
recherche textile textile research Textilforschung textielonderzoek
recipient de fil tread holder Garnbehalter garenhouder
récipient de transporto transport container Transportbehalter transportcontainer
réclamation complaint reconditionieren klacht
réclamation claim Reklamation klacht
réconditionner recondition überlappend reconditioneren
réconditionner recondition wiederaufarbeiten reconditioneren
recoudre (1) seam closing zunahen dichtnaaien
recoudre (1) seam closing zunahen hechten
recoudre (2) sew on annahen aannaaien
recoudre (2) join annahen aannaaien
recouper la couture trim seam Naht zurückschneiden naad terugknippen
recouvrant,en overlapping beziehen overlappend
recouvrant,en overlapping überschneidung overlapping
recouvrement de planche à repasser ironing board cover Bügelbrettdecke strijkplankbekleding
recouvreuse braiding machine Bandflechtmachine bandvlechtmachine
recouvrir cover Zettel bekleden
recouvrir cover überdecken bedekken
recouvrir cover bekleiden afdekken
rectangle rectangular rechteckig rechthoekig
rectangulaire rectangular rechteckig rechthoekig
reçu (1 ) receipt Wareneingangschein ontvangstbewijs
reçu (1 ) material receipt voucher Wareneingangschein ontvangstbon
reçu (2) ticket Sprungkraft bon
reçu (2) coupon Koupon bon
redressement crease recovery vermindern kreukh erstellendvermogen
redressement crease recovery Knittererholung kreukh erstellendvermogen
redressement crease recovery Knittererholung kreukh erstellendvermogen
réduction discount Nachlass korting
réduction du temps de travail reduction off working hours Arbeitszeitverkürzung arbeidstijdverkorting
réduire decrease verschieben verminderen
réduire reduce verringern verlagen
réduire reduce abbauen verlagen
réenrouler re-roll umrollen omrollen
réévaluer revalue neuwerten herwaarderen
réfléchir reflect reflektieren reflecteren
réfléchissant reflecting reflektierend reflecterend
reflet reflection Refiektion weerschijn
refléter reflect reflektieren reflecteren
réflexion reflection Refiektion weerschijn
refouler displace Krawat schuiven
refouler slkje verdrangen verschuiven
refroidir cool off abkühlen afkoelen
refroidissement cooling Kühlung koeling
refroidissement d'aiguille needle cooling Nadelkühlung naaldkoeling
refroidissement par air aircooling Luftkühlung luchtkoeling
régate cravat regelbar das (breed)
régate cravat enschal das (breed)
régénerer regenerate regenerieren regenereren
registre principal general register Mehrzweckregister hoofdregister
réglable adjustable Lineal regelbaar
réglable adjustable einstellbar regelbaar
réglable progressivement infinitely adjustable stufenlos regelbar traploos regelbaar
réglage (maille) setting-up course(knit) Netzreihe(Stick) opzet(breim)
réglage bordeur edge adjustment Kanteneinstellung kantinstelling
réglage de la serre stitch setting(knit) Festigkeitseinstellung steekinstelling(tricot)
réglage de largeur setting in width Breiteneinstellung breedte-instelling
réglage de precision fine setting Feineinstellung fijnafstelling
réglage de pression pressure setting Druckeinstellung drukinstelling
réglage de température temperature contrai Temperatursteuerung temperatuurregeling
réglage des cames cam setting Schlossschaltung slotinstelling
réglage des cames de chute delayed timing Nachzugkulierung nakuleren(breim)
réglage des cames de chute interlock timing Nachzugkulierung nakuleren(breim)
réglage des serrures needle cam setting Schlosseistellung slotinstelling
réglage du crochet hook adjustment Greifereinstellung grijperafstelling
règle (1 ) ruler Regel liniaal
règle (1 ) ruler Richtlatte tekenlat
règle (2) rule Zol regel
règle (2) rule Norm norm
règle (3) yardstick Stichstel maatstok
règle (3) yardstick stock maatstok
règle dlvlsée measuring staff Messlatte meetlat
règle-polnt stitch regulator einstel steekregelaar
règle-polnt stitch regulator er steekregelaar
règle-polnt stitch regulator er steekregelaar
règlement de travall shop fuies Arbeidvertrag arbeidsreglement
régler (1) regulate regulieren regelen
régler (2) adjust serienmassig afstel
régler (2) adjust en afstelen
régler (2) adjust anpassen afstelen
régularisation de presslon pressure regulation Druckregulation drukregeling
régulateur regulator Regler regulateur
régulateur de presslon pressure regulator Druckregler drukregelaar
régulateur de tensIon du fll thread tension regulator Fadenspannungsregler draadspanningsregelaar
régulateur de tensIon du fll tension device Fadenspannungsregler draadspanningsregelaar
régulateur de vitesse speed controler Geschwindigkeitsregler snelheidsregelaar
régulier standard blank seriematig
régulier standard regular seriematig
rejet de tempso flow lime Abstimmungszeit afstemtijd
relarge de couture (1) seam al Nahtzugabe aangeknipte naad
relarge de couture (1) owance Nahtzugabe aangeknipte naad
relarge de couture (2) seam aJlowanœ Nahtzugabe naadtoegift
relaxatlon relaxation Entspannung relaxalie
relaxé (tissu) relaxed(tabric) entspannt(Sloft) uilgewerkt(stof)
relevé des prlx quolalion(price) Voranschlag(Preis) prijsopgave
relevé des prlx quolalion(price) Voranschlag(Preis) koslenopgave
relève-presseur presser toot lifting Pressfusslüflung persvoetlichling
relever le pied-presseur lift presser toot,lo presserfusslüften persvoel oplichlen
releveur artlculé lhread puller Fadenspanner draadaantrekker
releveur du pled-presseur presser toot lifting Pressfusslüftung persvoetlichling
reluisant blank(brighl) abketteln glanzend
reluisant blank(brighl) glanzend glanzend
remailler (1) link knitted tabric,IO anketteln aankettelen
remailler (2) link,lo(looP,IO) ersetzen afkettelen
remailler (2) link,lo(looP,IO) ketteln afkettelen
remallleuse linking machine Kettelmaschine kettelmachine
remallleuse looper Kettelmaschine kettelmachine
remallleuse linker Kettelmaschine kettelmachine
remallleuse clrculalre circular linking machine Rundkellelmaschine rondkettelmachine
rembourrage tilling Polslerung vulling
rembourrage padding Polslerung vulling
rembourrer pad,lo polstem capitioneren
remboursement cash on delivery Nachnahme rem bours
remise (pour réglement au comptant) cash discount Barzahlungsrabat korting (voor kontante betaling)
remise (tricot) barring-on(knits) Ubertragung(Strick) qvergave(tr)
remise prix d'achat grande quantlté quantity discount Mengenrabbat kwantumkorting
remontée de l'aiguille rise of the needle Nadelaufstieg naaldstijging
rempiler attach einschlagen inslaan
remplacer replace Applikation remplaceren
remplacer replace umwechseln remplaceren
rempli filled gefüllt gevuld
rempli appliqué Nahteinschlag opnaaisell applicatie
rempli appliqué Aufnâhemisler opnaaisell applicatie
rempli de la couture seam allowance stauchen inslagnaad
rempli de la couture seam allowance Nahtzugabe inslagnaad
rempli du bas hem Saum zoom
remplir (1) fill füllen vullen
remplir (2) stuff Einkommen opvullen
remplir (2) stuff polstem opvullen
remplissage paddng Auspolsterung opvulling
remplissage wadding Auspolsterung opvulling
rémuneratlon de performance merit rating Leistungszulage merit rating
renard fox Fuchs vos
renard rouge red fox Rotfuchs roodvœ
rendement earnings Produktionsertrag opbrengst
rendement profit Ertrag verdienste
rendement gain Erlôs verdienste
rendement de productlon production efficiency Absprache productierendement
rendement de productlon production efficiency Nutzleistung productierendement
rendez-vous agreement Gesâssparteiverstârkkung afspraak
rendez-vous appointment Termin afspraak
rendez-vous engagement Termin afspraak
renforcé reinforced verstârkt versterkt
renforcement de fond seat piece zuordnen zitvlakversterking
renforcement de fond seat piece Sitzflâchenverstârkung zitvlakversterking
renforcement de poches pocket reinforcement Taschenverstârku ng, - f- zakversterking
renfort d'emmanchure armhole reinforcement Arm k>chverstârkerung armsgatversterking
renfort d'épaule shoulder reinforcement Schulterverstârkung schouderversteviging
renfort de boutonnlère buttonhole reinforcement Knopflochverstârkung knoopsgatversterking
renfort de boutonnlère buttonhole stay Knopflochverstârkung knoopsgatversterking
renfort de genou knee reinforcement Knieverstârkung knieversteviging
renfort de pointe de revers lapel reinforcement Reversverstârkung reverversteviger
rentralture rentering seam Anstossnaht aanstootnaad
rentrer put in eingeben inbrengen
renvoyer return zurückschicken retourneren
renvoyer return zurückschicken terugsturen
réparer repair reparieren verpompen
réparer repair reparieren repareren
répartir allocate vorbügeln toekennen
répartir allocate zuteilen toekennen
répartir l'ampleur distribute fullness Weite verteilen ruimteverdelen
répartition d'ampleur fullness distribution Mehrweitenverteilung ruimteverdeling
repassage à vapeur steam pressing dampfpressen stoompersen
repassage final end pressing endbügeln afpersen
repassage intermédiaire intermediate ironing zwischenbügeln tussenpersen
repassage intermédiaire intermediate ironing zwischenbügeln tussenstrijken
repassage inutile no-ironing selbstglâttend zelfstrijkend
repassage préparatoire pre-pressing bügeln voorstrijken
repassage préparatoire pre-pressing vorpressen voorpersen
repassé ironed-out ausgebügelt uitgestreken
repasser iron bügeln strijken
repasser iron glâtten gladstrijken
repasser à la vapeur press zusammenfalten persen
repasser à la vapeur iron bügelpressen strijken
repasser à la vapeur iron glâtten strijken
repasser à plat flatten flachbügeln platstrijken
repasser à plat iron flat flachbügeln platstrijken
repasser final press off endbügeln afstrijken
repasser la doublure lining pressing Futter bügein, voering strijken
répertoire directory Datenverzeichnis inhoud
répétition repeat Wiederholung herhaling
répétition understudy Wiederholung herhaling
répétition retransmit Wiederholung herhaling
répétition du desssin pattern repeat Musterrapport rapport(dessin)
repiquer re-sew nachnahen nastikken
répli kink Krinpel krinkel
repli du bas hem turn-up Saumeinschlag zoomomslag
replié folded back eingeschlagen ingeslagen
replier fold verschieben opvouwen
replier fold dublieren vouwen
replier fold dublieren dubleren
report de mailles loop direction Maschenrichtung steekrichting
repousser displace stoplen schuiven
repousser slide verdrangen verschuiven
repoussoir return rad Rückschieber retourmechanisme
reprendre take over übernehmen overnemen
représentation agency Vertretung vertegenwoordiging
repriser darn Rest stoppen
repriser mend tlicken mazen
reps rib weave labric Rips rips
reps en chaîne welt rib effect Schussrippe inslagrib
reps en diagonale diagonal reb Schragrips schuine rib
reps en diagonale corkscrew reb Schragrips schuine rib
reps ombré shadow rep Schattenrips schaduwrib
reps travers warp rep Kettrips kettingribs
réseau network Netzwerk netwerk
réséda dull green reseda grün reseda groen
réserve stock(work) Vorrat(Arbeit) voorraad
réserve économique economical stock ekonomischer Vorrat economische voorraad
réserver reserve(rights) vorbehalten(Rechte) voorbehouden
résidu remnant Feder restant
résidu remnant Überrest residu
résidu remnant Überrest overschot
résilient springy ledernd verend
résille hair net Haarnetz haarnet
résine resin Harz hars
résine synthétique synthetic resin Kunstharz kunsthars
résistance resistance Widerstand bestendigheid
résistance à l'éraillement non-siip property Schiebefestigkeit schuitvastheid
résistance à l'éraillement slippage resistance Schiebefestigkeit schuitvastheid
résistance à la chaleur heat resistance Hitzebestandigkeit hitlebestendigheid
résistance à la perturbation interference resistance Stërsicherkeit storingsbestendigheid
résistance à la rupture par traction tear strength Reissfestigkeit scheurbestendigheid
résistance au frottement rubbing fastness Reibechtheit wrijfechtheid
résistance au glissement non-slip property Schiebefestigkeit schuitvastheid
résistance au glissement slippage resistance Schiebefestigkeit schuitvastheid
résistance au pliage bending resistance Knickfestigkeit buigvastheid
résistance au pliage flexural strength Knickfestigkeit buigvastheid
résistance aux acides acid resistance Saurebestandigkeit zuurbestendigheid
résistance de fil tensile strength of yarn Garnfestigkeit garentreksterkte
résistance de la couture seam strength Nahtfestigkeit naadsterkte
résistance de traction tensile strength Zugfestigkeit treksterkte
résistant à l'abrasion abrasion resistant scheuerfest schuurvast
résistant à l'ébullition boil fast kochecht kookecht
résistant à l'humidité moisture proof feuchtigkeitsbestandig vochtbestendig
résistant à l'usure wear-resistant verschleissfest slijtvast
résistant à la (com)pression crush resistant druckfest drukbestendig
résistant à la chaleur heatproof hitzebestandig hittebestendig
résistant à la lessive alkaline resistant Ilye-resistant laugenbestandig loogbestendig
résistant à la moisissure mildew resistant schimmelfest schimmelbestendig
résistant à la moisissure mildew proof schimmelfest schimmelbestendig
résistant à la perturbation interference resistant Stërsicher storingsvrij
résistant à la pourriture rot-proof verrottungsbestandig rotbestendig
résistant à la salissure soil resistant schmutzabweisend vuilwerend
résistant au feu flame inhibiting feuerhemmend brandwerend
résistant au lavage wash-proof waschecht wasecht
résistant au soleil sunfast sonnenecht zonecht
résistant aux acides acid proof saurefest zuurbestendig
résistant aux mites moth proof mottenecht motbestendig
respirant breathable(fabric) atmungsaktiv ademend
responsabilité de l'entreprise liability Kettehaftbarkeit ketenaansprakelijkheid
responsabilité des produits product liability Produkthaftbarkeit produktaansprakelijkheid
resserrement narrowing Minderung mindering
ressort (1 ) spring Rest veer
ressort (1 ) spring Druckfeder veer
ressort (2) resilience Sprungkraft veerkracht
ressort à boudin coil spring Schraubenfeder schroefveer
ressort à boudin coil spring Schraubenfeder spiraalveer
ressort à boudin élastique spiral metallic spring Springfeder springveer
ressort à fenille leaf spring Blattteder bladveer
ressort à lames flat spring Blattteder bladveer
ressort à pression pressure spring Druckfeder drukveer
ressort à rondelle plate spring Tellerfeder bladveer
ressort de l'aiguille needle spring Nadelfeder naaldveer
ressort de l'aiguille security spring Nadelfeder naaldveer
ressort de süreté safety spring Sicherungsfeder borgveer
ressort de tension tension spring Spannungsfeder spanningsveer
ressort de traction draw spring Zugfeder trekveer
ressort du cliquet catch spring Fangerfeder vangveer
ressort en hélice coil spring Schraubenfeder schroefveer
ressort étaleur pelerine point Spreizplatine spreidveer
ressort pour tension du fil thread tensioning spring Fadenspannfeder draadaantrekveer
restant rest batch Restpartie restpartij
reste remnant Resultat restant
reste remnant Uberrest residu
reste remnant Uberrest oversçhot
reste de bobine bobbin waste Spulenrest spoelrest
reste de canette bobbin waste Spulenrest spoelrest
restructuration restructuring Umstrukturierung herstructurering
résultat result Schlingengarn resultaat
résultat result Ergebnis resultaat
rétablissement recovery(fabric) Erholung(Stoffe) rusten(stof)
retard delay Verzôgerung vertraging
retard de livraison delay in delivery Lieferverzug levertijdvertraging
retardeur retarding agent Verzôgerungsmittel vertragingsmiddel
retenir (1) gather up einhalten kort houden
retenir (2) retain zurückhalten terughouden
retenir (couture) gather(seam) einhalten(Naht) inhouden(naad)
rétention du pli crease retention Faltenbestândigkeit plooibestendigheid
rétention du pli pleat retention Faltenbestândigkeit plooibestendigheid
réticulation crosslinking Vernetzen netvorming
retordage twisting mill Zwirnerei twijnerij
retordre (1) rotate rotieren draaien
retordre (1) turn rotieren roteren
retordre (2) twist zwirnen twijnen
retordre (2) double zwirnen twijnen
retordu twisted(yarn) gezwirnt getwijnd
retors twisted yarn Zwirn twijn
retors bouclé loop yarn Flammengarn lussengaren
retors bouclé loop yarn Schlaufengarn lussengaren
rétors flammé flammé yarn Eingehen flammégaren
rétors flammé slub yarn Flammenzwirn flammégaren
rétors flammé flammé Flammenzwirn flammégaren
rétors flammé twist Flammenzwirn flammégaren
retors gonflé sandwich ruffling krâuseln zwischen zwei Stofflagen rimpelen tussen stoflagen
retouche re,rnodelling Anderung pomp(reparatie)
retouche repairing Anderung pomp(reparatie)
retouche busheling Anderung pomp(reparatie)
retoucher retouch retuschieren retoucheren
retoucher par coupe recut nachschneiden nasnijden
retourner return zurückschicken retourneren
retourner return zurückschicken terugsturen
retrait contraction verschmâlern inlopen(weven)
retrait shrinkage Einlaufen inlopen(weven)
retrait en longueur warp shrinkage Lângskrumpf lengtekrimp
retrait par relaxation relaxation shrinkage Relationsschrumpfung relaxatiekrimp
retrait résiduel residual shrinkage Restkrumpf restkrimp
rétrécir (1) contract(shrink) eingehen schrumpfern inlopen
rétrécir (1) contract(shrink) eingehen schrumpfern krimpen
rétrécir (2) narrow thermokrumpfen versmallen
rétrécir (2) taper mindern minderen
rétrécir à la chaleur thermal shrinkage einlaufen hittekrimpen
rétrécir à la chaleur thermal shrinkage -schrumpfen hittekrimpen
rétrécir préalablement pre-shrink vorschrumpfen voorkrimpen
rétrécir,se shrink Breitenkrumpf krimpen
rétrécir,se shrink krumpfen krimpen
rétrécir,se shrink schrumpfen krimpen
rétrécissement contraction of cloth Einarbeiten inweving
rétrécissement dans le sens de la largeur weft shrinkage ansammeln breedtekrimp
rétrécissement dans le sens de la largeur weft shrinkage Schusskrumpf breedtekrimp
rétrécissement de feutrage felting shrinkage Verfilzungskrumpf verviltingskrimp
retrécissement de gonflement swelling crimp Schwellungsschrumpf zwellingskrimp
rétrécissement des points stitch condensation Stichverdichtung steekverdichting
rétrécissement dû à la tension tension shrinkage Spannungsschrumpf spanningskrimp
retrousser tuck up aufstreifen opstropen
réunion meeting Zusammenkunft bijeenkomst
réunir (1) accumulate Einkommen ophopen
réunir (1) accumulate anhâufen 1 vergaren
réunir (2) assemble sammeln verzamelen
réunir (2) collect sammeln verzamelen
revalorisation revaluation Neubewertung herwaardering
revaloriser revalue neuwerten herwaarderen
revenu earnings Fasson opbrengst
revenu profit Ertrag verdienste
revenu gain Erlôs verdienste
revers (1) lapel Uberschlag rever
revers (1) lapel Revers rever
revers (2) turn-up Doubleface qverslag
revers (2) wrap Umschlag qverslag
revers (2) facing Umschlag qverslag
revers et col lapel and collar Fasson lapel
revers et col lapel and collar Fasson kraag-revers
revers parementure lapel facing Reversspiegel reverspiegel
revers qui roule roillapei Rollrevers rolrevers
réversible (1) double-face fabric steil double face
réversible (1) reversible Doppelgewebe double face
réversible (2) reversible umkehrbar omkeerbaar
revêtement (1) cover fabric Bezugstoff bekleding
revêtement (1) upholstery Bezugstoff bekleding
revêtement (2) wearing surfaœ Abnutzungsflache slijtlaag
revêtement de presse press cover Pressenbezug persbekleding
revêtement de presse press cladding Pressenbezug persbekleding
revêtement de presse buck padding Pressenbezug persbekleding
revêtement de sol floor cover Bodenbelag vloerbedekking
revêtir cover with beziehen bekleden
reviser overhaul überholen(techn) reviseren
révolution rotation Umdrehung rotatie
révolution revolution Umdrehung rotatie
revue professionelle trade journal Fachzeitschrift vakblad
revue spéciale trade journal Fachzeitschrift vaktijdschrift
revue spéciale trade magazine Fachzeitschrift vaktijdschrift
rideau curtain Vorhang gordijn
rider smock smoken smokken
rider tuck smoken smokken
rides ruffles Krause rimpels
rigide stiff Nietnagel stijl
rigide stiff lest stijl
rincer rinse ausspülen uitspoelen
risqué bold gewagt gewaagd
risque risk Risiko risico
rivet rivet vernieten klinknagel
rivet rivet Niete nietje
rivet rivet Niete rivet
rivet en cuivre copper rivel Kuplerniete koperen rivet
riveter rivet Kleiderschürze klinken(vastklinken)
riveter rivet nieten nieten
robe gown Kleid jurk
robe dress Kleid japon
robe bain de soleil sun dress Sonnenkleid zonnejurk
robe chasuble pinalore Vollautomation schortjurk
robe chasuble pinalore Tragerrock overgooier
robe chemisier shirt dress Hemdblusenkleid chemisier
robe chemisier shirt dress Hemdblusenkleid hemdjurk
robe culotte trouser dress Hosenkleid broekjurk
robe d'après-midi afternoon dress Nachmittagskleid middagjapon
robe de bal ball gown Ballkleid baljurk
robe de bébe baby dress Laulkleidchen babyjurkje
robe de chambre dressing gown Hausmantel kamerjas
robe de chambre wrapper Hausmantel kamerjas
robe de cocktail cocktail dress Cocktailkleid cocktailjapon
robe de communion communion Kommunionskleid communiejurk
robe de gala wedding gown Brautkleid bruiloftsjapon
robe de mariée wedding gown Brautkleid bruidsjapon
robe de mariée bridai gown Brautkleid bruidsjapon
robe de nuit lady's nightgown Rasenflachs damesnachthemd
robe de nuit lady's nightgown Damennachthemd damesnachthemd
robe de nuit de jeune fille girls' nightgown Madchennachthemd meisjesnachthemd
robe de plage beach dress Strandkleld-n- strandjurk,
robe de soir evening dress Abendkleld avondjapon
robe de soirée party dress Festkleld ultgaansjurk
robe de sortie party dress Festkleld uitgaan,sjurk
robe de tous les Jours daydress Tageskleid daagse jurk
robe empire empire dress Empirekleid empire japon
robe portefeuille wrap-around dress Wickelkleid wikkeljurk
robe sportive sportive dress sportliches Kleid sportieve jurk
robe tablier (1 ) dress apron Kittelschürze japonschort
robe tablier (2) morning gown Morgenrock huisjurk
robe tablier (2) house dress Morgenrock huisjurk
robe tunique tunic-dress dress Tunika tuniekjurk
robinet valve Hahn kraan
robinet cock Hahn kraan
robinet tap Hahn kraan
robot robot Roboter robot
robotisation robotization Damennachtkleid robotisering
robotisation robotization Robotisierung robotisering
rompre break oft abbrechen afbreken
rompre interrupt abbrechen afbreken
rond round(circular) rund rond
rondeur de couture de côté side seam line Seitennahtlinie zijnaadronding
rongeage etch atzen etsen
rorage dew retting Musterrad(Wirk) dauwroten
rorage dew retting Taurôste dauwroten
rosace rosette Rosette rozet
rosé pink rosa roze
rose rose-coloured rosenrot roze food
rosette rosette Rosette rozet
rotation (1) true fun Rundlauf omloop
rotation (2) turn Drehung draaiing
rotation (2) turn Drehung omloop
rotations revolutions Umdrehungen toeren
rotations rotations Umdrehungen toeren
rotondité roundness Rundung ronding
rotor rotor Rotor rotor
rotule knee cap Kniescheibe knieplaat
roue wheel Rad wiel
roue à dessin (tric) paltern wheel(tric) rotbraun patroonwiel(tric)
roue à dessin (tric) paltern wheel(tric) Spiegelrad(Wirk) patroonwiel(tric)
roue à platines sinker wheel Platinenrad platinewiel
roue conique bevel gear Kegelrad kegelwiel
roue de commande driving wheel Antriebsrad aandrijfwiel
roue de réglage setting wheel Stellrad afstelwiel
roue dentée gear wheell Gog wheel Zahnrad tandrad
roue dentée gear wheell Gog wheel Zahnrad tandwiel
roue hélicoïdale wormwheel Schneckenrad wormwiel
roue motrice driving wheel Antriebsrad aandrijfwiel
rouge red rot rood
rouge bettrave ruben red rübenrot bietenrood
rouge bordeaux bordeaux red bordeauxrot bordeaux
rouge brique brick-red ziegelrot brique
rouge brique terra-calta ziegelrot steenrood
rouge cerise cherry red kirschrot kersenrood
rouge écarlate scarlet scharlachrot scharlaken food
rouge grenat granet red granatrot granaatrood
rouge groseille current red Johannisbeerrot bessenrood
rouge pâle pale-red blassrot bleekrood
rouge pâle carnation blassrot bleekrood
rouge pivoine poppy-red mohnrot pioenrood
rouge rubis ruby-coloured rubinfarbig robijnrood
rouge sang blood red blutrot bloedrood
rouge-brun oxblood beweglich roodbruin
rouge-brun oxblood Ochsenblutrot ossenbloed
rouge-orange red orange rot-orange rood-oranje
rougeâtre reddish rôtlich roodachtig
rouille rust(colour) rostbraun roestbruin
rouille rust Rost roest
rouir ret rôsten roten
roulant mobile Zylinder beweegbaar
roulant mobile fahrbar verrijdbaar
roulé rolled gerollt opgerold
rouleau (1) cylinder Zugbaum cilinder
rouleau (1) cylinder Walze cilinder
rouleau à perforer perforation wheel kopierrad radeerwieltje
Rouleau à polir polishing disk Schleifrolle polijstrol
Rouleau à polir polishing roll Schleifrolle polijstrol
Rouleau à polir rumbler Schleifrolle polijstrol
rouleau d'appel feed roller Kaule trekboom
rouleau d'appel feed roller Sandbaum zandboom
rouleau d'impression printing roller Druckwalze drukwals
rouleau d'ourdissage warpers beam Scherbaum scheerboom
rouleau d'ourdissage back beam Scherbaum scheerboom
rouleau de calandre calender roll Kalanderwalze kalanderwals
rouleau de papier paper roll Papierrolle papierrol
rouleau de tlssu batching roll Warenbaum stofrol
rouleau de tlssu batching roll Docke stofrol
rouleau de toile cloth beam Besatz doekboom
rouleau de toile cloth beam Tuchbaum doekboom
rouleau garni d'alguilles needle roller Nadelwalze naaldenwals
rouleau(2) roller walze wals
rouleau(2) cylinder walze wals
roulement (lisières) curling(selvedges) sich einrOllen(leisten) krulneiging(zelfkant)
roulement à aiguilles needle bearing Nadeilager naaldlager
roulement à billes ball bearing Kugeilager kogellager
roulement à rouleaux roller bearing Waizenlager rollager
roulette small roll Rëllchen rolletje
roulette de couturière perforator(copying wheel) Kopierradchen kopieerrader
roussâtre reddish rëtlich rossig
routine routine Routine routine
royalties royalties Lizenzgebühre licentierecht
ruban (1 ) hair filet Haarband haarlint
ruban (2) ribbon(tape) Band lint
ruban (3) trim Klettenband baan
ruban (3) edging Borte rand
ruban (3) welt Borte strook
ruban (4) ribbon Besatzband band(alg)
ruban (4) tape Besatzband band(alg)
ruban à border trimming ribbon Einfassband boordband
ruban à oeillets eyelet tape Osenband ~ingetjesband
ruban adhésif scotch tape Klebeband plakband
ruban adhésif fusible tape Klebeband plakband
ruban agrafes hook and eyes tape Haken-und Osenband haak en oogband
ruban agrafes hook and bar ribbon Haken-und Osenband haak en oogband
ruban àjouré ajour ribbon Ajourband ajourband
ruban biais bias tape Schragbiese schuine bies
ruban bouclette loop ribbon Schlingenband lussenband
ruban ciré waxed ribbon Lackband laklint
ruban convoyeur conveyor belt Hemdenleiste lopende band
ruban convoyeur conveyor belt Transportband lopende band
ruban coulissant draw-in ribbon Einziehband inschuifband
ruban d'acier bale lies Stahlband ijzerband
ruban d'acier baling steel hoop Stahlband ijzerband
ruban d'aiguisage grinding belt Schleifband slijpbandje
ruban dans l'emmanchure sleeve hole tape Armlochband armsgatiint
ruban de bordage edging(edge binding tape) Einfassband boordband
ruban de bordage edging(edge binding tape) Einfassband bies
ruban de busc baleen ribbon Korsettschnürband baleinband
ruban de carde carded sliver Kardenband kaardband
ruban de chapeau hat ribbon Hutband hoedenlint
ruban de chapeau hat band Hutband hoedenlint
ruban de coco coconut tape Kokosborte cocosband
ruban de corsage waist ribbon aillenband tailleband
ruban de corset linen border Wascheband corsetband
ruban de garniture edging ribbon Besatzband belegband
ruban de liage strap Bindeband bindband
ruban de lingerie lingerie ribbon Wascheband lingerieband
ruban de poitrine shirt placket Gummiband borstreep
ruban de poitrine shirt placket Brustband borstreep
ruban de soie silk ribbon Seidenband zijden band
ruban de tablier apron ribbon Schürzenband schortenband
ruban de tablier apron string Schürzenband schortenband
ruban de taille waist ribbon aillenband tailleband
ruban de velours velvet ribbon Samtband fluweelband
ruban élastique elastic tape Lacet elastiekband
ruban élastique elastic band Gummizug elastiekband
ruban en chevron herringbone tape Fischgratenkëperband visgraatband
ruban encré ink ribbon Tintenband inktlint
ruban gros-grain waistband lining Antirutschband anti-slipband
ruban grosgrain rep ribbon Ripsband ripslint
ruban moiré moiré ribbon Moiréband moiré lint
ruban peigné top Kammzug kamband
ruban peigné combed sliver Kammzug kamband
ruban plat stay binding steif veterband
ruban plat braided lace Litze veterband
ruban pour fente slotted tape Schlitzband splittenband
ruban protège-pantalon heel band Stossband stootband
ruban protège-pantalon fraying band Stossband stootband
ruban satin sateen ribbon Satinband satijnband
ruban sergé twilled ribbon Kôperband keperband
ruban taffetas taffeta tape I-ribbon Taftband taftband
ruban thermocollant fusible tape aufbügelbares Band instrijkbare band
ruban tyrolien tyrolian braid Trachtenband tirolerband
ruban Velcro velcro tape Fôrderband klittenband
ruban Velcro velcro tape Klettenverschluss klittenband
ruche frilll rutIle Rüsche ruche
ruche ruche Rüsche ruche
ruche (au col) volant neck rutIle Halsrüsche halsroesje
ruchet frilll rutIle Rüsche ruche
ruchet ruche Rüsche ruche
rude (1) stiff(rigid) unbearbeitet stug
rude (1) stiff(rigid) staff stug
rude (2) unfinished absprechen onafgewerkt
rude (2) unfinished grob ruig
rude (2) unfinished rauh ruig
rupture rent Riss scheur
rupture fissure Riss scheur
rupture tear Riss scheur
rupture crack Anschlusstück scheur
rupture de fil de chaîne end breakaae Kettfadenbruch kettingdraadbreuk
  • AMTS sur facebook
  • AMTS sur youtube
  • AMTS sur instagram
  • AMTS sur linkedin
  • AMTS sur twitter
Anglais