Inscrivez-vous pour recevoir les nouveautés
 
E
 Français  Anglais  Allemand  Hollandais
eau de condensation condensedwater Kondenswasser condenswater
ébauche project(design /sketch) Entwurfskizze schetsontwerp
ébouriffer gig aufrauhen opruwen
ébréchure burr(tech) Grat braam
ébrier de bobinage bobbin holder Spulenhalter spoelhouder
ébrier de bobinage bobbin holder Spulbügel spoelhouder
écacher flatten plâtten pletten
écacher flatten ausglâtten uitdeuken
écacher flatten plâtten gladmaken
écaille turtle Schildkrôten schildpad
écaille (laine) flake(wool) Schuppe(Wolle) schub(wol)
écart deviation Abweichung afwijking
écart difference Abweichung afwijking
écart de coloris colour deviation Farbabweichung kleurafwijking
écartement des aiguilles (1) gating Nadelanordnung naaldplaatsing
écartement des aiguilles (1) gating Nadelanordnung naaldenstand
écartement des aiguilles (2) needle distance Nadelabstand naaldsafstand
écartement des noppes interval between knops Noppenabstand noppenafstand
écarter (2) remove entfernen verwijderen
écarter (2) delete lôschen weglaten
écarter (2) remove auslassen verwijderen
écarter(1) turn out ausdrehen uitdraaien(patr.)
échafaudage de tuyaux tube scaffolding Rôhrenstelle kokerstelling
échancré low-neck ausgeschnitten uitgesneden
échancré low-neck ausgeschnitten rond
échancrure (1) bow Bogen schulp
échancrure (1) scallop Bogen schulp
échancrure(2) cutting out Ausschnitt uitsnijding
échange (1 ) barter Regeschâft. ruilhandel
échange (1 ) re-trade Regeschâft. ruilhandel
échange (2) exchange Wechsel. wisseling(handeling)
échange (2) change Abânderung. wisseling(handeling)
échanger replace(exchange) wechseln verwisselen
échanger replace(exchange) ersetzen uitwisselen
échantillon sample Muster. monster
échantillon (étoffe) swatch Stoffmuster. staal(stof)
échantillon (étoffe) swatch Abschnitt. coupon
échantillon d'essai test sam pie Versuchsmuster. testmonster
échantillon de qualité quality sample Qualitâtsmuster. kwaliteitsstaal
échantillon de qualité quality sample Qualitâtsmuster. kwaliteitsmonster
échantillon de tissu fabric sam pie Stoffmuster. stofmonster
échantillon de tissu fabric sam pie Stoffmuster. stofstaal
échantillon sans valeur sample without value Muster ohne Wer monster zonder waarde
échantillon-type standard sample Typmuster. standaardmonster
échantillonnage sampling Bemusterung bemonstering
échantillonnage sampling Musterung. bemonstering
échantillonner sample mustern monsteren
écharde splinter Splitter. splinter
échardonner deburring(of wall) entkletten(Wolle) ontklitten(wol)
écharpe scarf Schal. sjaal
écharpe scarf Halstuch halsdoek
écharpe d'hommes men's shawl Herrenschal herensjaal
échauffement de l'aiguille needle heating Nadelerwarmung naaldverhitting
échelle (1) standard Massstab maatstaf
échelle (2) scale Skala schaal(maat)
échelle de coloris colour scale Farbskala kleurenskala
échelle de coloris colour chart Farbskala kleurenskala
échelles de nuances range of shades Farbpalette kleurenpalet
échelles de nuances range of shades Farbskala kleurenpalet
écheveau (1) hank Strang garenstreng
écheveau (1) hank Strang streng
écheveau (2)(768m) lea(hank 840 yards) Schneller(strang 768m) streng(768m)
échevette edging Einfassung bies
échevette binding Bordüre gallon
échevette braiding Borte boordband
éclairage lighting Beleuchtung verlichting
éclairage de secours auxilairy lighting Notbeleuchtung hulpverlichting
éclaircir brighten aufhellen oplichten
éclaircir brighten schënen oplichten
éclaircissant optique optical brightener Weisstëner witmaker
éclaisir thin out ausdünnen uitdunnen
éclat mat matt-lustress mattglanzend dofglanzend
économe thrifty sparsam spaarzaam
économe economical sparsam spaarzaam
économie d'énergie power saving Energieeinsparung. energiebesparing
économie de matière fabric saving Stoffersparnis. stofbesparing
économiser save aussparen uitsparen
économiser save ersparen sparen
écran display Bildschirm beeidscherm
écran monityor Bildschirm monitor
écrou nut Mutter moer
écrou à ailettes wing nul Flügelmutter vleugelmoer
écrou à oreilles butterfly screw Flügelschraube. vleugelmoer
écrou d'arrêt lock nul Stelimutter. opsluitmoer
écrou d'arrêt lock nul Spannmutter. opsluitmoer
écrou de réglage adjusting nul Stelimutter. stelmoer
écrou de serrage lock nul Klemmutter. klemmoer
écrou de serrage lock nul Spannmutter klemmoer
écrou de sûreté locking nul Sicherungsmutter borgmoer
écru (1) ecru rohweiss ecru
écru (2) unbleached ungebleicht ongebleekt
écurer grind schleifen schuren
écurer abrade scharpen .stijpen
écurer grind schleifen bijslijpen
écusson emblem Emblem Abzeichen embleem
écusson batch Emblem Abzeichen embleem
édition issue Ausgabe uitgifte
édredon (1) down quilt Steppdecke donsen dekbed
édredon (1) eiderdown cover Daunendecke donsen dekbed
édredon (2) duckdown Eiderdaunen eendedons
édredon (2) eiderdown Eiderdaunen eiderdons
effacer (1) clear loschen wissen
effacer (2) remove loschen verwijderen
effacer (2) delete loschen verwijderen
effacer en trouant rub off abreiben uitwrijven
effacer en trouant rub off abscheuern afwrijven
effaceur de fil thread wiper Fadenwischer draadwisser
effet effect Effekt effect
effet effect Wirkung effect
effet changeant shot effect Changeanteffekt changeant effect
effet crochet crochet look Hakellook hakellook
effet damier check effect Karoeffekt ruitjeseffect
effet de boulochage pilling effect Pillingeffekt pilling effect
effet de filature spinning effect Spinneffekt spineffekt
effet de froissure crinkled effect Krauseleffekt kreukeffekt
effet de grattage napping effect Raueffekt ruweffect
effet de petinet open-work effect Petinet-Effekt gaatjeseffect
effet de petinet open-work effect Petinet-Effekt petineteffect
effet de relief blister effect Reliefeffekt reliefeffect
effet de tissage weaving effect Webeffekt. weefeffect
effet flammé slub effect Flammeneffekt. slubeffect
effet hélicoïde spiral effect Spiraleffekt spiraaleffect
effet moiré formation of watermarks Wellenbildung moiré effect
effet moiré formation of watermarks Moiréeffekt. moiré effect
effet ton-sur-ton shading Ton-in- Ton-Effekt kleuropkleureffekt
effets de retordage twine effects Zwirneffekte twijneffecten
efficace efficient leistungsfâhig efficient
efficacité efficiency Nutzleistung efficientie
efficacité efficiency Wirkungsggrad efficientie
efficience efficiency Nutzleistung efficientie
efficience efficiency Wirkungsggrad efficientie
effilé frayed ausgefranst faserig rafelig
effiler disentangle entwirren ontrafelen
effiler unravel abfasern ontwarren
effiler disentangle fasern ontrafelen
effiloché frayed ausgefranst rafelig
effiloché frayed faserig rafelig
effilocher fray(fringe) ausfasern uitpluizen
effilocher fray(fringe) ausfasern uitrafelen
effort performance Leistung prestatie
égal (1) level flachliegend vlakliggend
égal (1) fIat flachliegend vlakliggend
égal (2) uniform gleichmassig gelijkmatig
égal (2) even gleichmassig gelijkmatig
égal (3) even eben effen(vlak)
égal (3) smooth gerade effen(vlak)
égal (3) level eben effen(vlak)
égaler intercalate abrichten in elkaar leggen
égaler match abrichten in elkaar leggen
égaliser (en coupant) fine cutting feinschneiden gelijkknippen
égalité evenness Egalitat egaliteit
égrener gin entkôrnen ontpitten
égrener gin entkôrnen egreneren
éjecteur ejector Auswerfer uitwerper
élaguer thin out ausdünnen uitdunnen
élargir (1) draw strecken rekken
élargir (1) stretch strecken rekken
élargir (2) increase zunehmen meerderen
élargir (2) enlarge verbreitern verbreden
élargir (2) widen zunehmen meerderen
élargir (3) widen erweitern verwijden
élargir (3) enlarge weitermachen uitleggen(kleding)
élasticité (1) elasticity Ausdehnung rek
élasticité (1) stretch Dehnung rekbaarheid
élasticité (1) extensibility Ausdehnung rek
élasticité (2) resilience Sprungkraft veerkracht
élasticité de la couture seam elasticity Nahtelastizitat naadelasticiteit
élastique elastic elastisch elastisch
élastique elastic dehnbar elastisch
élastique elastic zügig elastisch
élastique (1) cord elastic elastische Schnur koordelastiek
élastique (2) rubber ring Gummiring elastiekje
élastique (2) rubber ring Gummiring gummiring
élastique à border border elastic Bordegummi boordelastiek
élastique à bretelles brace elastic Hosentragergummi bretelelastiek
élastique à chapeaux hat elastic Hutgummilitze hoedenelastiek
élastique de corset corset elastic Korsettgummi korsetelastiek
élastique de slip brief elastics Schlüpfergummiband directoire elastiek
élastique en satin sateen elastic Satinelastik satijnelastiek
élastique en taille elastic in waist Elastik in Taille elastiek in taille
élastique pour ceintures waistband elastic Bundgummi ceintuur-elastiek
élastomère elastomere Elastomer elastomeer
électricité statique static electricity statische Elektrizitât statische electriciteit
électronique electronic elektronisch electronisch
électrostatique electrostatic elektrostatisch statisch-elektrisch
élégant elegant geschmachvoll elegant
élégant stylish geschmachvoll smaakvol
élégant tasteful geschmachvoll elegant
élément digit Ziffer element
élément digit Stelle eenheid
élément de machine machine part Maschinenteil machinedeel
élévateur hoist Hebevorrichtung hefinrichting
élève learner Lehrling leerling
élève trainee Lehrling leerling
élève student Lehrling leerling
élève apprentice Lehrling leerling
élever lift aufheben oplichten(tillen)
élever raise heben oplichten(tillen)
éloigner remove entfernen verwijderen
éloigner delete lôschen weglaten
éloigner remove auslassen verwijderen
emballage packing Verpackung verpakking
emballage de jute jute packing Juteverpackung jute verpakking
emballer pack einpacken verpakken
emballeur packer Packer inpakker
embellir (1) adorn verzieren versieren
embellir (1) decorate ausschmücken versieren
embellir (2) brighten aufhellen oplichten
embellir (2) brighten schônen oplichten
emblème emblem Emblem Abzeichen embleem
emblème batch Emblem Abzeichen embleem
embrayage à disque slip clutch Rutschkupplung slipkoppeling
embrayage à friction friction clutch Rutschkupplung frictiekoppeling
embrayage à griffes claw coupling Klauenkupplung klauwkoppeling
embrayer couple kuppeln koppelen
embrayer clutch kuppeln koppelen
embrocher pin aufstecken oppennen
embrocher pin aufstecken spelden
embrouillé confused unübersichtlich onoverzichtelijk
embrouillé obscure unübersichtlich onoverzichtelijk
embrouillé desultory unübersichtlich onoverzichtelijk
embu drape Mehrweite meerwijdte
embu addition Mehrweite overruimte
embuvage (1) contraction of cloth Einarbeiten inweving
embuvage (2) warp shrinkage Einlauf kettingkrimp
émeraude emerald Smaragd smaragd
émeri emery Schmirgel amaril
émission issue Ausgabe uitgifte
emmanchure sleeve hole(armhole) Armloch armsgat
emmanchure basse staggered shoulder Iine versetzte Schu~er verlaagde schouder
emmêlé confused Verwirrung in war in de
emmêlé mixed up Verwirrung in war in de
emmêler entangle verwirren verwarren
emmêler entangle verwickeln verwarren
émoudre polish abschleifen afslijpen
émoudre polish abschleifen polijsten
émoussé (1) dull(tech) stumpf bot
émoussé (2) blunt stumpf stomp
empêcher prevent verhindern verhinderen
empeignage reeding Rietstechen rietrijgen
empeser starch starken stijven
empeser starch steifen stijven
empiècement (1 ) yoke Blende plat stuk
empiècement (1 ) saddle(facing) Blende plat stuk
empiècement (chemise) front(shirt) Einsatz(hemd) voorlijst(overhemd)
empiècement (de dos) yoke Passe jukstuk
empiècement de dessus yoke Passe bovenpas
empiècement de devant front yoke Vorderpasse voorpas
empiècement de la taille waist yoke Tailienpasse taillestuk
empiècement devant chest piece Hemdbrust borststuk
empiècement dos back yoke Rückenpasse rugpas
empiler pile up aufstapeln opstapelen
empiler pile up anhâufen opstapelen
empiler (1) stack aufstapeln stapelen
empiler (2) cuttle tafeln optafelen
empiler (2) cuttle auftafeln optafelen
empileur stacker Stapler stapelaar
empileur petites pièces small parts stacker Kleinteilestapler kleindeelstapelaar
emplacer trace einlegen inleggen
emplacer intercalate einlegen inleggen
emplècement (2) insert Einsatzstück inzetstuk
emploi final end use Verwendungszweck gebruiksdoel
employé employee Mitarbeiter medewerker
employé personnel Mitarbeiter medewerker
employé staff Mitarbeiter medewerker
employer employ anwenden gebruiken
employer apply verwenden gebruiken
emporte pièce (1) hollow punch Locheisen holpijp
emporte-pièce (2) die-cutting block Stanzblock stansblok
emporte-pièce rotatif roll die-cutter Rolienstanze rolstans
emprunt loan Darlehen lening
en attente stand by Betriebsbereitschaft stand-by
en avant forward vorwârt" voorwaarts
en biais oblique schief schuin
en biais slanting schief schuin
en biais fil on the bias to the grain schrag zum Fadenlauf schuin op draad
en boyeau rope form Strangform strengvorm
en côtes transversales cross ribbed quergerippt dwarsgeribd
en dehors outwards aussen buitenwaarts
en dehors outwards ausserer buitenwaarts
en désordre confused Verwirrung in war in de
en désordre mixed up Verwirrung in war in de
en deux parties two-piece zweiteilig tweedelig
en double largeur double-wide doppelbreit dubbelbreed
en forme de boucle loop-shaped schlingenformig lusvormig
en haut on high oben omhoog
en haut aloft in die Hohe omhoog
en haut on top oben omhoog
en levage etch âtzen etsen
en ligne on-line synchronisierte(r) Betrieb aangesloten
en masse unseparated ungeteilt onafgedeeld
en réserve store in Lager auf voorraad in
en réserve stock in Lager auf voorraad in
en série standard serienmassig seriematig
en série standard regular seriematig
en stock store in Lager auf voorraad in
en stock stock in Lager auf voorraad in
en surplus superfluous überflüssig overtollig
en travers across über quer overdwars
en travers crosswise über quer overdwars
en vogue fashion-minded modebewusst modebewust
en vogue fashion-conscious modebewusst modebewust
en vrac in bulk lose los(verpakt)
encarteur pattern cutter Patroneur patronenmaker
enchaîner link verbinden aansluiten met
enchaîner link verketten ketlelen
encocher notch abkerben kerven
encocher notch einkerben inknippen
encoller size schlichten sterken
encoller slash schlichten sterken
encolleuse sizing machine Schlichtmaschine sterkmachine
encolure (1) neck area Halspartie halspartij
encolure (2) neck ring Halsring halsring
encolure bateau boat neck lovai neckline ovaler Halsausschnitt. boothals
encolure carrée square neckline viereckiger Ausschnitt vierkante hais
encolure de travers neck hale on one side schrâger Halsausschnitl scheve hais
encolure de travers wry neck hale schrâger Halsausschnitl scheve hais
encolure dos back neckline rückwârtiger Halsausschnitt rughals
encolure en v v-neck spitzer Ausschnitt v-hals
encolure en v v-neck V-Ausschnitt v-hals
encolure ronde round neckline runde(r) Ausschnitt ronde hais
encombrement space Zwischenraum plaatsruimte
encombrement room Zwischenraum plaatsruimte
encre à tampon indorsing ink Stempelfarbe stempelinkt
endommagement damage Beschâdiging beschadiging
endommagement de couture seam damage Nahtbeschâdigung naadbeschadiging
endommager damage beschâdigen beschadigen
endommager damage schâdigen beschadigen
endroit position Stelle stelling
endroit au-dessus face up rechte Seite oben goede kant boven
endroit contre endroit face to face rechts auf rechts parend
endroit contre endroit face to face paarig parend
endroit du tissu face Schônseite rechte Seite goede kant
endroit du tissu right side Oberseite rechterkant van stol
endroit du tissu face Schônseite rechte Seite goede kant
endroit en-dessous face down rechte Seite unten goede kant onder
endroit-envers right-iett rechts-links rechts-averechts
enduction (1) coating Beschichtung hechtlaag
enduction (1) coating Beschichtung coating
enduction (2) .f-(tissu) backing(fabric) Beschichten (Gewebe) laminaat
enduction (2) .f-(tissu) coating(fabric Beschichten (Gewebe) coating(stof)
enduction de colle poudrage powder coating Streubeschichtung strooicoating
enduction de colle poudrage powder coating Puderbeschichtung strooicoating
enduction par points. dot coating Punktbeschichtung puntcoating
enduire bond kaschieren cascheren
enduire coat verbinden samenplakken
enduire bond verkleben cascheren
enduire de iron on anbügeln aanstrijken
enfilage thread Einfadeln invoeren
enfilage du tissu fabric threading Stoffbahn einfadeln stof invoeren
enfiler thread einreihen inrijgen
enfiler thread einziehen inrijgen
enfiler (fil) pull through durchfadeln Garn) doortrekken(draad)
enfiler (fil) pull through durchfadeln Garn) inrijgen
enfiler (machine à matelasser) feed einfadeln invoeren(oplegmachine)
enfiler (machine à matelasser) insert to einfügen invoeren(oplegmachine)
enfileur threader Einfadler draadinrijger
enfoncé countersunk versenkt verzonken
enfoncé flush versenkt verzonken
enfourchure inside leg(seam) Schritt(Hose) schrit
enfourchure crotch seam Schritt(Hose) schrit
engagement obligation Verpflichtung verplichting
engagement liability Verpflichtung verplichting
enlever (1) remove wegnehmen weghalen(ruimte)
enlever (2) take away wegnehmen uitnemen
ennoblir finish appretieren apprêteren
ennoblir finish ausrüsten veredelen
ennoblir finish veredeln apprêteren
ennoblissement omo textile finishing Textilveredlung textielveredeling
énouer burl noppen noppen(ww)
enregistrement omo record Datensatz record
enregistreur graphique omo plotter Zeichengerât plotter
enregistreur graphique omo plotter Ausgabegerât plotter
enroulement d'induit omo armature winding Ankerwicklung ankerwikkeling
enroulement des canettes omo pirn winding Spulenbewicklung spoelwikkeling
enroulement du tissu omo fabric unwinding Warenabzug doekaftrek
enroulement plié omo piece goods(folded) Warenaufmachung(getafelt) stukopmaak(gevouwen)
enrouler spool (auf)spulen spoelen op-
enrouler reel (auf)spulen spoelen op-
enrouler wind (auf)spulen spoelen op-
enrouler (1) wrap wickeln wikkelen
enrouler (2) reel haspeln haspelen
enrouler (2) reel aufwinden opwinden
enrouler (3) wind spulen spoelen
ensemble ensemble Ensemble ensemble
ensemble de bébé baby suit Babyanzug babypakje
ensimage thread lubricant Fadengleitmittel anti-draadbreukolie
ensimage thread lubricant Fadengleitmittel garensmeermiddel
ensimer lubricate(textile) schmalzen smouten
ensouple beam Kettbaum kettingboom
ensouple de chaîne warp beam Kettbaum kettingboom
ensouple de devant breast beam Brustbaum borstboom(wev.)
ensouple de l'étoffe cloth beam Warenbaum doekboom
ensouple de l'étoffe cloth beam Tuchbaum doekboom
ensoupler beam(warf) abbaumen ketting opspannen
entaille (1 ) groove Schlitz gleuf
entaille (1 ) slit Schlitz inkeping
entaille (2) nip Einschnitt inknip
entaille (2) incision Einschnitt insnijding
entailler (1) nip einknipsen inknippen
entailler (2) rip abkerben afkerven
entamer nip einschneiden insnijden
entamer cul in einschneiden inknippen
entamer make an incision einschneiden insnijden
entassement accumulation Anhaufung opeenhoping
entasser gather einhalten inwerken(ruimte)
entasser gather ansammeln rimpelen
entièrement automatique fully automatic vollautomatisch volautomatisch
entièrement diminué fully-fashioned vollfassoniert fully-fashioned
entièrement proportionné fully-fashioned vollfassoniert fully-fashioned
entoilage interlining Einlage binnenvoering
entoilage interlining Zwischenfutter inlage
entoilage interlining Einlage tussenvoering
entoilage (thermocollant)non tissé non woven interlining Vlieseinlage vliesvoering
entoilage biface top fusing Direktverklebung dubbele plak
entoilage de ceinture interlining tape Einlageband inlegband
entoilage double double interlining doppelte Einlage dubbele inlage
entoilage double double fleeze doppelte Einlage dubbele inlage
entoilage isolant insulating interior lining isolierendes Innenfutter isolerende binnenvoering
entoilage thermocollant fusible interlining Fixiereinlage plaklinnen
entoiler (doublure) line füttern(Bekl.) invoeren(voering)
entoiler (doublure) line abfüttern(Bekl.) invoeren(voering)
entourer edge folding umlegen omleggen
entourer edge folding umlegen omboorden
entourer la queue neck wrapping stielumwickeln stift omwikkelen
entraînement additionnel additional feed Zusatztransport extra transport
entraînement composé compound feed Unter- und Nadeltransport onder- en naaldtransport
entraînement de fronçage gathering feed Krauseltransporteur rimpeltransporteur
entraînement de fronçage ruffling feed Krauseltransporteur rimpeltransporteur
entrainement de tissu fabric feed Stotttransport stoftransport
entraînement différentiel differential feed Differentialtransport differentieel transport
entraînement différentiel inférieur differential bottom feed Differential-Untertransport differentieel ondertransport
entraînement inférieur bottom feed Untertransport ondertransport
entraînement inférieur drap feed Untertransport ondertransport
entraînement par aiguille needle feed Nadeltransport naaldtransport
entraînement par aiguille needle transport Nadeltransport naaldtransport
entrainement par courroie belt drive Rlemenantrleb riemaandrljvlng
entraînement par griffe drop feed Untertransport ondertransport
entraînement Püller puller feed Walzentransport pullertransport
entraînement réglable maintenance Wartung onderhoud
entraînement saillant jumping feed Hüpfertransport huppeltransport
entraînement simple single feed Einfachtransport enkelvoudig transport
entraînement supérieur top feed Obertransport boventransport
entraînement supérieur variable variable top feed veranderlicher Obertransport instelbaar boventransport
entraînement triple triple feed Dreifachtransport drievoudig transport
entraîner train anlernen trainen
entraîner train ausbllden oefene n
entre between zwischen tussen
entre toilage woven interlining Webeinlage tussenlinnen
entre-deux interspace Zwischenraum tussenruimte
entre-jambe inside leg(seam) Schritt(Hose) schrit
entre-jambe crotch Schritt(Hose) schrit
entre-jambe seam Schritt(Hose) schrit
entre-jambe renforcé saddler's cross Sattlerkreuz zadelkruis
entrée (1) input Eingabe input
entrée (2) input Einfuhr invoer(inlaat)
entrée (2) insertion Einlas invoer(inlaat)
entrepôt warehouse Warenlager pakhuis
entreprise company Unternehmen onderneming
entretien adjustable feed verstellbarer Transport verstelbaar transport
entretien facile easy Gare pflegeleicht gemakkelijk in onderhoud
entretien facile easy Gare pflegeleicht strijkvrij
entretien textile textile care Textilpflege textielonderhoud
entretoile woven interlining Webeinlage tussenlinnen
entretoile gore Keil tussenzetsell keil
entretoile gusset Zwickel tussenzetsell keil
entretoile wedge Keil tussenzetsell keil
envelopper shank umwickeln omwikkelen
envelopper wrap umwickeln omwikkelen
envelopper wind umwickeln omwikkelen
envers (1 ) back side Hinterseite achterkant
envers (1 ) rear side Abseite rugkant
envers (1 ) back side linke Seite achterkant
envers (2) rear side Rückseite achterzijde
envers duveteux raised backside gerauhte Unterseite i -Abseite geruwde onderkant
envers satin sateened reverse si de satinierte Abseite satijnrug
environnement environment Milieu milieu
environnement environment Umwelt milieu
envoi forwarding Versand verzending
envois de retour returns Retoure retouren
envoyer forward versenden verzenden
envoyer ship versenden verzenden
épais thick dick dik
épaisseur thickness Dicke dikte
épaisseur d'empilage number of plies Lagenzahl stapeldikte
épaisseur de couture seam thickness Nahtdicke naaddikte
épaisseur de l'aiguille needle gauge Nadeldicke naalddikte
épaisseur de l'aiguille needle thickness Nadeldicke naalddikte
épaisseur de tissu cloth thickness Stoffdicke stofdikte
épargne savings Ersparnis besparing
épargner save aussparen uitsparen
épargner save ersparen sparen
épaule shoulder Schulter schouder
épaule avachie sloping shoulder Hangeschulter afhangende schouder
épaule tombante sloping shoulder Hangeschulter afhangende schouder
épaulette (1) shoulder strap Schulterklappe epaulet
épaulette (1) shoulder strap Epaulette epaulet
épaulette (2) shoulder-pad Schulterkissen schouderkussen
épaulette remplie stuffed shoulder aufgefüllte Schulter opgevulde schouder
épinglé epinglé Epinglé epinglé
épingle pin Stecknadel speld
épingle à cheveux hair pin Haarnadel haarspeld
épingle à cravate tie pin Krawattennadel dasspeld
épingle à tête de verre pin with glass head Glaskopfstecknadel. glaskopspeld
épingle barreuse brooch Schwesternadel. doekspeld
épingle barreuse brooch Tuchnadel doekspeld
épingle d'étalage decoration pin Stecknadel etalagespeld
épingle de col collar pin Kragennadel boordspeldje
épingle de sûreté safety pin Sicherheitsnadel sluitspeld
épingle de sûreté safety pin Sicherheitsnagel borgpen
épingle de sûreté safety pin Sicherheitsnadel veiligheidsspeld
épingle en acier steel pin Stahlstecknadel stalen speld
épingler pin aufstecken oppennen
épingler pin aufstecken spelden
épisser splice spleissen splitsen
épisseur splicer Spleisser. splicer(garen)
éplucher fray(fringe) ausfasern uitpluizen
éplucher fray(fringe) ausfasern uitrafelen
épointé blunt stumpf stomp
épreuve specimen Probe voorbeeld
épreuve (1) examiniation Prüfung controle
épreuve (2) test Probe test
épreuve (2) test Versuch. proef
épreuve au hasard spot check Stichprobe steekproef
épreuve d'allongement elongation test Dehnungsprüfung rekproef
épreuve du feu flammability test Brennprobe brandproef
éprouvé reliable zuverlassig betrouwbaar
éprouver test(try outj ausprobieren uitproberen
éprouver test(try outj untersuchen testen
éprouver test(try outj testen uitproberen
équerre square Anschlagwinkel winkelhaak(lineaalj
équerre à dessiner goniometer Winkelmass driehoek(liniaalj
équilibrage work balancing Leistungsabstimmung afstemming
équilibrage coordination Leistungsabstimmung afstemming
équilibre balance Ausgleichsgewicht evenwicht
équilibrer balance ausgleichen uitbalanceren
équilibrer balance ausbalancieren uitbalanceren
équipe de nuit night-shift Nachtschicht nachtploeg
équipement equipment Betriebsmittel bedrijfsmiddel
équipement equipment Maschinenparte gereedschap
équipement equipment Betriebsmittel machinepark
équipement d'entreprise plant equipment Betriebseinrichtung bedrijfsinrichting
équipement d'entreprise plant equipment Betriebseinrichtung bedrijfsuitrusting
équipement traçage marker maker Zeichengerât intekeninstallatie
équipement tropical tropical wear Tropenkleidung tropenkleding
éraflé ruffled ausgefranst gerafeld
éraflé frayed ausgefranst gerafeld
éraillé ruffled ausgefranst gerafeld
éraillé frayed ausgefranst gerafeld
érailler fray ausfransen rafelen
érailler fray fasern rafelen
érailler fray ausfasern rafelen
ergonomie ergonomics Ergonomie ergonomie
ergonomique ergonomic ergonomisch ergonomisch
erreur de manipulation handling error Bedienungsfehler uitvoeringsfout
escalier staircase Treppe trap
escamotable hinged wegklappbar wegklapbaar
escamotable swivel away aufklappbar opklapbaar
escamotable tip up wegklappbar wegklapbaar
escamoter fold over wegfalten wegvouwen
escarcelle bag Beutel buidel
escarcelle pouch Beutel buidel
esclave de la mode dandy Modengeck modegek
espace (1 ) room(space) Weite ruimte
espace (2) space Zwischenraum plaatsruimte
espace (2) room Zwischenraum plaatsruimte
espace de mobilité ease allowance Bequemlichkeitszugabe beweegruimte
espace libre gap Spalt opening
espace libre gap Lücke vrije ruimte
espèce d'armure kind of weave Bindungsart bindingssoort
esquisse design sketch Entwurfskizze ontwerpschets
esquisse de mode fashion sketch Modeskizze modeschets
essai test Probe test
essai test Versuch proef
essai à l'ongle nail test Nagelprobe nagelproef
essai au porter wearer test Tragprobe draagproef
essai d' abrasion wear and tear test Verschleissprobe slijtproef
essai d'éclatement au pouce thumb test Daumenprobe duimenproef
essai de cuisson boiling test Kochprobe kookproef
essai de froissement creasing test Knitterprobe kreukproef
essai de frottement rubbing test Reibprobe wrijfproef
essai de repassage ironing test Bügelprobe strijkproef
essai de résistance à la rupture tear test Zerreissprobe scheurproef
essai de vapeur steam test Dampfprobe stoomproef
essai sur la solidité de la teinture test for colour fastness Prüfung auf Farbechtheit kleurechtheidsonderzoek
essayer (1) change anpassen aanpassen
essayer (1) try on anpassen aanpassen
essayer (2) test(try out) ausprobieren uitproberen
essayer (2) test(try out) untersuchen testen
essayer (2) test(try out) testen uitproberen
essieu de derrière rear shaft(axle) Hinterachse achteras
essorer (1) dehydrate entwassern ontwateren
essorer (1) dehydrate trocknen ontwateren
essorer (1) dehydrate dôrren ontwateren
essorer (2) squeeze quetschen mangelen(uitpersen)
essoreuse hydro extractor Zentrifuge centrifuge
essoreuse hydro extractor Schleuder centrifuge
essuyer erase lôschen wissen
essuyeur duster Wischtuch poetsdoek
estampage stamping Stempelung stempeling
estampe die Stanze stans
estampe à découper bridge-type Brüc~enstanze brugstans
estampe à découper die cutting machine Brüc~enstanze brugstans
estamper cut out(punch) ausstanzen uitstanzen
estamper cut out(punch) stanzen stanzen
estampiller stamp stempeln stempelen
estimation forecast Voranschlag raming
estimation de frais cost estimation Kostenschatzung kostenschatting
estimer appraise taxieren taxeren
estimer estimate schatzen taxeren
établi work bench Werkbank werkbank
établir fix festsetzen vastzetten
établir stipulate festlegen vastleggen
établissement auxiliaire subsidiary establishment Zweigbetrieb nevenvestiging
étage floor Etage etage
étage storey Stockwerk etage
étagère rack Gestell rek(stelling)
étagère pour dérouler fabric roll unwinding device Balienabrolivorrichtung afwikkelstandaard
étagère pour tissus cloth rack Stoffregal stofstelling
étalage (1) display(exhibit) Ausstellung uitstalling
étalage (1) display(exhibit) Prasentation uitstalling
étalage (2) shop window Schaufenster etalage
étalage du matelas cloth spreading stofflegen stofopleggen
étalage du matelas cloth spreading auslegen stofopleggen
étalage du matelas cloth spreading legen stofopleggen
étaler cuttle tafeln optafelen
étaler cuttle auftafeln optafelen
étaleur window dresser Schaufenstergestalter etaleur
étaleuse automatique automatic spreading machine Legeautomat oplegautomaat
étamine (1) bunting Fahnenstoff vlaggendoek
étamine (1) banner cloth Flaggentuch vlaggendoek
étamine (1) bunting Fahnenstoff vlaggendoek
excentrique (1) excenter Exzenter excenter
excentrique (2) eccentric exzentrisch exœntrisch
excentrique de commande control cam Steuerexzenter stuurgroef
exceptionnel extraordinary ausserordentlich bijzonder
exclure exclude ausschliessen uitsluiten
exclure jack out ausschliessen uitsluiten
exclusif exclusive exklusiv exclusief
exclusivité exclusivily Exciusivitât exclusiviteit
exécution (1) execution Ausführung uitvoering
exécution (1) performance Fertigung uitvoering
exécution (1) execution Ausführung uitvoering
exécution (2) job processing Jobbearbeitung taakuitvoering
exemple de pratique practice example praktisches Beispiel praktijkvoorbeeld
exercice training Ubung Qefening
exercice training Ubung training
exercice comptable financial year Geschâftsjahr boekjaar
exigence de qualité qualily requirement Qualitâtsanforderung kwaliteitseis
exotique exotic exotisch exotisch
expansion expansion Erweiterung uitbreiding
expédier ship;to verladen verladen
expédier dispatch versanden verzenden
expéditeur forwarding-agent Spediteur expediteur
expédition forwarding Versand verzending
expédition shipment Versand verzending
expérience skill Erfahrung ervaring
expérience experience Erfahrung ervaring
expérience pratique practical experienœ Praxiserfahrung praktijkervaring
expert expert Fachmann vakman
expert specialist Fachmann vakman
expert comptable accountant Buchprüfer accountant
expertise asserment Begutachtung expertise
expertise expertise Begutachtung expertise
explication explanation Erklarung uitleg
exportation. export Ausfuhr uitvoer
exportation. export Export uitvoer
exposant exhibitor Aussteller exposant
exposer display ausstellen tentoonstellen
exposer present zur Schau stellen tentoonstellen
exposer exhibit ausstellen tentoonstellen
exposer à l'air hang out aushangen uithangen
exposition trade marI Messe beurs
exposition exhibition Messe expositie
exposition fair Messe beurs
expresse fast delivery Eiliieferung snelle levering
exprimer express ausdrücken uitdrukken
expulseur (tric) lifting jack(tric) Musterstôsser(Wirk) patroonstoter(tric)
extensibilité elasticity Elastizitât elasticiteit
extensibilité extensibility Dehnbarkeit elasticiteit
extensible elastic(stretchable) dehnbar uitrekbaar
extensible elastic(stretchable) elastisch uitrekbaar
extension (1) elongation Lângung verlenging
extension (1) elongation Verlângerung verlenging
extension (2) extension Erweiterung uitbreiding
extension (3) stretch Stretch stretch
extension (3) stretch Streckung rek
extension (3) stretch Dehnung stretch
extension de la couture seam stretching Nahtdehnung rek in naad
extension de registre extension register Zusatzregister n- opslag
extincteur fire extinguisher Feuerlôscher blusapparaat
extra allowance(seam)- Zugabe toeQift
extra-fort d'emmanchure armhole stay tape Armlocheckenband armsgatmeestikband
extrémité utmost end âusserstes Ende uiteinde
extrémité de la vis bolt end stud Schraubenende schroefeinde
extrémité de la vis bolt end stud Schraubenende schroefdraad
  • AMTS sur facebook
  • AMTS sur youtube
  • AMTS sur instagram
  • AMTS sur linkedin
  • AMTS sur twitter
Anglais